CK Periscope - logo
Vyhledat zájezd

ZÁJEZDY

TRAJEKTY

Země

nerozhoduje

Dánsko

Estonsko

Faerské ostrovy

Finsko

Grónsko

Irsko

Island

Laponsko

Litva

Lotyšsko

Norsko

Norsko - fjordy

Norsko - Lofoty

Pobaltí

Shetlandy

Skotsko

Špicberky

Švédsko

Švédsko - Gotland

Wales

Albánie

Andalusie

Andorra

Anglie

Azory

Bhútán

Bosna a Hercegovina

Černá Hora

Česko

Francie

Gruzie

Indie

Itálie

Japonsko

JAR

Kanada

Kanárské ostrovy

Kostarika

Madeira

Maroko

Mexiko

Namibie

Německo

Nepál

Nový Zéland

Omán

Panama

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Réunion

Španělsko

Švýcarsko

Tenerife

Turecko

USA

Uzbekistán

Velká Británie


Typ zájezdu

Poznávací

Poznávací s turistikou

Pobytový s výlety

Zájezd 55+

Svět s průvodci Periscope

Eurovíkendy

Zimní

Plavby

Odjezd od

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2024

2025

2026


Rozšířené vyhledáváníRozšířené vyhledávání zájezdů

VYHLEDAT ZÁJEZDY
KALENDÁRIUM ZÁJEZDŮ

CK Periscope Skandinávie - kontakt    CK Periscope Skandinávie - facebook     CK Periscope Skandinávie - skype    CK Periscope Skandinávie - youtube

tel.: 542 213 346

Chci dostávat informace

setkání s klienty 2024 - Olomouc

Vyhledat zájezdy

Úvod » INFO K ZÁJEZDŮM » Poučení o zpracování os. údajů

Poučení o zpracování os. údajů

Poučení o zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti Periscope Skandinávie s.r.o. (dále jen „Poučení“)

Společnost Periscope Skandinávie s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).
Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s uzavřením smlouvy o zájezdu poskytnete.

Správce osobních údajů

Periscope Skandinávie s.r.o., IČ 25263196, se sídlem Smetanova 347/9, 602 00 Brno, společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43899, telefon: +420 542 213 346, e-mail: gdpr@skandinavie.cz, webová stránka: https://www.periscope.cz.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Periscope Skandinávie s.r.o. (dále i jako společnost) zpracovává osobní údaje poskytnuté mu zákazníkem v průběhu uzavírání smlouvy o zájezdu. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:
Běžné osobní údaje, které při uzavření smlouvy zákazník poskytne např.: jméno a příjmení, e-mailová adresa, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, datum a místo narození.
Při uzavírání smluv o zájezdu se neposkytují žádné osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 Nařízení.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou poskytovány za účelem řádného uzavření smlouvy, k řádné identifikaci zákazníka, zajištění plnění ze smlouvy a v případě souhlas zákazníka dále k zasílání obchodních novinek zákazníkům a za účelem marketingu.
V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:
1) pro komunikaci se zákazníkem (např.: zasílání faktur, upozornění, výzev, nabídek),
2) pro účely statistických přehledů plnění zákazníka,
3) pro účely věrnostního programu

Právní základ zpracování osobních údajů

1) zpracování je nezbytné pro účely uzavření smlouvy či plnění ze smlouvy, která byla se zákazníkem uzavřena,
2) na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který společnosti Periscope Skandinávie s.r.o. udělil zákazník nad rámec zpracování pro účely plnění ze smlouvy,
3) v souvislosti s plněním právních povinností správce, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU,
4) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků správce nebo pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob, oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků správce.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od zákazníků, a to zejména v souvislosti s uzavřením smlouvy o zájezdu a případně v rámci další komunikace se zákazníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které zákazník společnosti Periscope Skandinávie s r.o.  poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nad rámce zákonných důvodů je vždy dobrovolné a zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím webových stránek společnosti Periscope Skandinávie s.r.o. www.periscope.cz nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti  nebo na její e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.
Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno společnosti může společnost zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo společnost Periscope Skandinávie s.r.o., a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro společnost takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.
Osobní údaje nejsou předávány ke zpracování do třetí země ani k mezinárodní organizaci.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro společnost, se kterými bude společnost při poskytování podpory spolupracovat. 
Se zvláštní předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje na dobu 10 let (parametry věrnostního programu společnosti). Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu. 
Osobní údaje získané pro účely uzavření smlouvy o zájezdu, bez udělení dalšího souhlasu se zpracováním pro účely marketingu atd.  budou zpracovány a uloženy po dobu uzavření smlouvy a na nezbytnou dobu po skončení této smlouvy, v souladu s právními předpisy, v systémech společnosti. 

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám - subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže.

Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení 

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15 odst. 1 Nařízení. Kopii zpracovávaných osobních údajů poskytne správce bezúplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Ochrana práv subjektu údajů

Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat správce o vysvětlení, opravu, výmaz, omezení zpracování.
Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování 
Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.

Právo vznést námitku 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků zákazníka.
Právo na přenositelnost údajů 
Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od správce a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

PDF prohlížeč katalogu


KONTAKTY

Periscope travel s.r.o.

Smetanova 9, 602 00 Brno

tel.: +420 542 213 346

e-mail: periscope@periscope.cz

 

TRAJEKTY: tel: 542 213 349

e-mail: trajekty@skandinavie.cz

UBYTOVÁNÍ: tel.: 542 213 348

e-mail: ubytovani@skandinavie.cz

PŘEDNÁŠKY

 

Měna pro zobrazení cen

Zobrazit ceny v €

 

Smluvní prodejci

Vstup pro prodejce